PHDES LANDGRAAF     

          

Gedragsregels.


De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor      een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich      ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn      waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te      dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van      elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de      sporter.
 • Seksuele handelingen en      seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien      jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel      misbruik.
 • De begeleider mag de sporter      niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider      deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van      aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust      (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van      seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages),      wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en      met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de      hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht      de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van      seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van      de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze      personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen      uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter      geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling      tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële      beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot      de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op      toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter      is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is      met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de      gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de      verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.