PHDES LANDGRAAF     

          

Veilig sporten bij PHDES.

Gymnastiekvereniging PHDES vindt het erg belangrijk dat haar leden in een Veilig Klimaat kunnen sporten en volgt hierbij de richtlijnen van NOC*NSF en de KNGU. Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen om de fysieke en sociale veiligheid te waarborgen en om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag aan de vrijwilligers. Een andere maatregel is het opstellen van omgangsregels en een gedragscode voor vrijwilligers.

Het bestuur van Gymnastiekvereniging PHDES  onderschrijft deze maatregelen en verlangt vanaf 2016, met instemming van de Algemene Leden Vergadering, van alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en daarnaast ondertekening van de Gedragscode. Dit geldt ook voor vrijwilligers die in de toekomst werkzaam zullen zijn.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het in het verleden vertoonde gedrag geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging. Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging, geeft dus meer zekerheid over het verleden van de vrijwilligers en vermindert de kans dat iemand die eerder de fout in is gegaan, een functie binnen de vereniging kan vervullen.